KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa » KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni – Uyumlu Yaşam Akademisi

Uyumlu Yaşam Akademisi Psikolojik Danışma ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, kaydedilmesi, aktarılması, paylaşılması ve saklanması süreçlerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun bir şekilde yürüttüğümüzü ve bu alanda gerekli hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmekten mutluluk duyarız. Şirketimiz, siz değerli müşterilerimiz, çalışanlarımız, paydaşlarımız, ziyaretçilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından sağlanan veya otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanan verileri, sadece gerektiği kadar işlemekte ve bu işleme süreçlerini, sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla alınan idari ve teknik tedbirlerle özenle gerçekleştirmektedir. Gereksiz veriler ise silinmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olduğunuz haklar hakkında size bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu “Aydınlatma Metni”ni oluşturduk.

1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri, Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç İle Aktarılacağı

A. Veri Kategorileri

  • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, İmza, Kimlik bilgileri
  • İletişim Bilgisi: Adres, Telefon Numarası, E-posta adresi, KEP adresi
  • İşlem Bilgisi: IP adresi, Çerez kayıtları
  • Hukuki İşlem: Sözleşme Verileri, Sözleşmelerde yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, İmza sirküler, faaliyet belgesi, vekaletname
  • Finansal Bilgi: Banka Bilgileri, IBAN ve Hesap No
  • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı (Kamera vasıtası ile alınan görüntü kayıtları hakkında yayınlamış olduğumuz Kamera Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz)

B. Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, işletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazarlama, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, raporlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek müşterilere sunulması, duyurulması ve reklam faaliyetlerinin yapılması, çalışma alanlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortakları, tedarikçiler veya sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gerekliliklerinin sağlanması, eğitim, seminer ve diğer organizasyonlarının düzenlenebilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Ayrıca, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durumlarda Kanun gereği açık rıza olmaksızın işlenebilecektir: 

      a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

      b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

      c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

      d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

      e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

      f) Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

      g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C. Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, Uyumlu Yaşam Akademisi Psikolojik Danışma ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterileri ve iş ortakları tarafından faydalanılabilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğin temini, sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi, katma değerli hizmetlerin sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlarıyla, yurt içinde veya yurt dışındaki iştiraklerimizle, yurt dışı şirket ortağımızla, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar ve iş ortaklarıyla paylaşılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Uyumlu Yaşam Akademisi Psikolojik Danışma ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, verilen hizmet, ürün veya ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösteren kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Saklanma Sebebi

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’na uygun olarak işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmişse, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşım süreleri dolduğunda, Uyumlu Yaşam Akademisi Psikolojik Danışma ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi ve Anonimleştirilmesi Politikası’na uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nun 11. Maddesi ve tümü kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu size bildiririz:

      a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

      b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

      c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

      d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

      e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

      f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

      g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

      h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

      i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formunu doldurarak kayıtlı elektronik posta info@uyumluyasamakademisi.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 


    İletişim